Polityka prywatności

data publikacji – 16.08.2023
data ostatniej aktualizacji – 16.08.2023

Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Tomasz Turmowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą tophat.pl TOMASZ TURMOWICZ, ul. Aleja Rzeczypospolitej 31A/83, 02-972 Warszawa, NIP: 7142026846, adres e-mail: tomasz@tophat.pl
 2. Współadministratorem Państwa danych osobowych jest: Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland.
 3. Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych.
 4. Strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, na których Administrator posiada swoje profile.

DEFINICJE

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
 2. Pliki cookies – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 4. Użytkownik – podmiot korzystający ze strony internetowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych przy wypełnianiu formularza kontaktowego, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a także świadczenia usług przez Tomasza Turmowicza.
Dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Tomasza Turmowicza.

UPRAWNIENIA

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności strony internetowej lub niemożliwością wykonania usługi.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  3. Prawo do usunięcia danych
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  7. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 3. Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień poprzez: przesłanie wniosku na adres: tomasz@tophat.pl.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:\prawidłowego
  1. funkcjonowania strony internetowej, w tym usprawnienia jej nawigacji,
  2. zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem,
  4. badań statystycznych i analitycznych,
  5. łączenia z portalami społecznościowymi,
  6. prawidłowego funkcjonowania e-sklepu, w tym porzuconych koszyków.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 3. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 4. Użytkownik ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu jest publikowana na stronie internetowej.
 2. Przyczyną zmian dokumentu mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.